sobota, 9 stycznia 2010

bibliografia gatunki literackie

Bibliografia dotycząca tematyki związanej z gatunkami literackimi.

M. Bachtin, Problem gatunków mowy, w: Estetyka twórczości słownej, Warszawa 1986.
D. Ben-Amos, Kategorie analityczne a gatunki etniczne, “Pamiętnik Literacki” 1989, nr 2.
R. Cohen, Historia i gatunek, “Pamiętnik Literacki” 1989, nr 2.
G. Genette, Gatunki, “typy”, tryby, w: Studia z teorii literatury. Archiwum “Pamiętnika Literackiego”, t. II, red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz, Wrocław 1988.
Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki i I. Opacki, Warszawa 2000.
M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w zbiorze: Problemy teorii literatury, Wrocław 1976, s. 2.
K.W. Hempfer, Teoria gatunków, w: Studia z teorii literatury (zob. Genette).
G.R. Kaiser, O dynamice gatunków literackich, “Pamiętnik Literacki” 1989, nr 2.
A. Lefevere, Systemy w stanie ewolucji. Relatywizm historyczny a badanie gatunku, “Pamiętnik Literacki” 1989, nr 2.
H. Markiewicz, Rodzaje i gatunki literackie, w: Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1965 (lub wyd. nast.).
T. Michałowska, Poetyka i poezja, Warszawa 1982, cz. I. Rodzaj, gatunek (szczególnie rozdz. O gatunku w poetyce i poezji staropolskiej).
I. Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, w zbiorze: Problemy teorii literatury, Wrocław 1967.
E. Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki, Warszawa 1985, rozdział: W kręgu renesansowej genologii, s. 450-463.
S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1976.
S. Skwarczyńska, Niedostrzeżony problem podstawowy genologii, w zbiorze: Problemy teorii literatury, Wrocław 1967.
S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. III, Warszawa 1965.
T. Todorov, O pochodzeniu gatunków, w: Studia z teorii literatury (por. Genette).
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 1988, hasła: gatunek literacki, rodzaj literacki.
Cz. Zgorzelski, Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, w zbiorze: Problemy teorii literatury, Wrocław 1976, s. 2.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz