sobota, 9 stycznia 2010

bibliografia nawiązania międzytekstowe

Bibliografia dotycząca nawiązań międzytekstowych, intertekstualności

M. Bachtin, Gatunkowe i fabularno-kompozycyjne właściwości utworów Dostojewskiego, w: Problemy poetyki Dostojewskiego, przekł. N. Modzelewska, Warszawa 1970.
S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990.
S. Balbus, Między stylami, Kraków 1993.
W. Bolecki, Pre-teksty i teksty. Z dziejów związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Warszawa 1991.
W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze, w: Studia i szkice literackie, t. II, oprac. Z. Stefanowska i A. Paluchowski, Warszawa 1983.
M. Głowiński, O intertekstualności, w: Poetyka i okolice, Warszawa 1992.
H. Markiewicz, Parodia i inne gatunki literackie, w: Nowe przekroje i zbliżenia, Warszawa 1974.
Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. J. Ziomek, J. Sławiński, W. Bolecki, Warszawa 1992.
R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy; teksty, gatunki, światy oraz Parodia i pastisz. Z dziejów pojęć artystycznych w świadomości literackiej XX wieku, w: tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993.
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 1988, hasła: Intertekstualność, Stylizacja, Aluzja, Parodia, Pastisz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz